COMMITTEE MEMBERS

 

COMMITTEE MEMBERS LIST 2019-2020 MOBILE NUMBERS
1. SHRI SATYANATH RAMESH PAI 9820061641
2. SHRI DEEPAK B SHENOY 9870004629
3. SHRI VASANTH KUMAR B 9819083319
4. SHRI K PREMANANDA MALLYA 9892565575
5. SHRI GIRISH G PAI 9619949594
6. SHRI PRAMOD S KAMATH 9820073987
7. SHRI SATISH SHENOY P 9869208142
8. SHRI NITIN PRABHU 9821313600
9. SHRI RAJEEV BALACHANDRA VADHYAR 9833450298
10. SHRI GIRISH BHANDARY 9321539595
11. SHRI K DINESH KAMATH 9820303979
12. SHRI GAJANAN PANDURANG SHANBHAG 9820652234
13. SHRI MANOJ A PRABHU 8108869021
14. SHRI SHIVANANDA SHENOY 9324037491
15. SHRI SURENDRANATH G KAMATH 9833682867