COMMITTEE MEMBERS

 

COMMITTEE MEMBERS LIST 2016-17 MOBILE NUMBERS
1. SHRI S R PAI 9820061641
2. SHRI DEEPAK B SHENOY 9870004629
3. SHRI VASANTH KUMAR B 9819083319
4. SHRI K PREMANANDA MALLYA 9892565575
5. SHRI PRAMOD S KAMATH 9820073987
6. SHRI SATISH SHENOY P 9869208142
7. SHRI SHRIDHAR GOVIND BHAT 9820294535
8. SHRI G R S PRABHU 9820759587
9. SHRI GIRISH BHANDARY 9321539595
10. SHRI K SHANTHRAM PAI 9820303979
11. SHRI NITIN PRABHU 9821313600
12. SHRI DINESH BHAT 9619472899
13. SHRI RAJEEV B VADHYAR 9833450298
14. SHRI K DINESH KAMATH 9892004242
15. SHRI VENKATESH V PRABHU 9322519399
16. SMT SEEMA S PAI 9820837055