SEVAS

 

BALAJI
SL. No. SEVAS AMOUNT
1. Ranga Pooja Lord (Balaji ) 2005.00
2. Laddoo Seva 755.00
3. Pushpaalankara 505.00
4. Tulabhara 255.00
5. Panchakajjaya/ Naivedya seva 255.00
6. Full Day Seva
7. Ksheerabhisheka 155.00
8. Tender Coconut Abhisheka 155.00
9. Pavamana Abhisheka 205.00
10. Panchaamritha Abhisheka 105.00
11. Sahashranama Archana 105.00
12. Ganga Abhisheka 55.00
13. Ashtothara 25.00
14. Nandadeepa 25.00
15. Kumkumaarchana 25.00
LAXMI
SL. No. SEVAS AMOUNT
1. Ranga Pooja 905.00
2. Durganamaskara 305.00
3. Alankara Pooja 255.00
4. Sapthasathi parayana 55.00
5. Laxmi Sookta Abhisheka 55.00
6. Shashranama Archana 25.00
7. Laxmi Narayan Haridaya 25.00
8. Kumkumaarchana 25.00
9. Shrisukta Paarayana 25.00
10. Laxmi Astothra 25.00
 
GANAPATHI
SL. No. SEVAS AMOUNT
1. Ganahoma 1005.00
2. Ranga Pooja 905.00
3. Alankaara Pooja 255.00
4. Appam Naivedya 105.00
5. Panchakajjaya 105.00
6. Tailabhyanjan 55.00
7. Atharvashirsha abhishek 25.00
8. Parayana 25.00
9. Sindoorarchana 25.00
10. Dhurvarchana 25.00
SUBRAMANYA & NAAGDEVATHA
SL. No. SEVAS AMOUNT
1. Ranga Pooja 905.00
2. Alankaara Pooja 255.00
3. Ksheerabhisheka 155.00
4. Tailabhyanjan 55.00
5. Gandhabhisheka 55.00
6. Ganga Abhisheka 55.00
7. Pushparchana 55.00
8. Sahasranama 25.00
9. Subramanya Astothara 25.00
10. Panchamritha abhishek to Naag dev 155.00
HANUMAN
SL. No. SEVAS AMOUNT
1. Ranga Pooja 905.00
2. Alankara Pooja 255.00
3. Tender coconut Abhishek 155.00
4. Tailabhyanjan 55.00
5. Manyu Sooktha Parayan 25.00
6. Vayustuthi Parayana (8.30a.m -11.45 am only) 25.00
7. VayustuthiAbhishek 25.00
GARUD
SL. No. SEVAS AMOUNT
1. Ranga Pooja 905.00
2. Alankara Pooja 255.00
3. Tender coconut Abhishek 155.00
4. Tailabhyanjan 55.00
5. Garud sooktha Abhishek 25.00
6. Garud sooktha Japa(parayan) 25.00